REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEYSHAPPY.PL

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, zgodnie z którymi funkcjonuje Sklep internetowy dostępny za pośrednictwem strony internetowej www.heyshappy.pl,  prowadzony przez Shappy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, adres: ul. Marsz.J. Piłsudskiego 57, 24-100, Puławy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Puław w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000963087, NIP 7162835589, REGON 521579123, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł (dalej także jako: SHAPPY, Sprzedający lub Usługodawca).


Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@heyshappy.pl

Definicje

 1. Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 2. Produkt – Towary i Usługi  prezentowane w Sklepie Internetowym.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa zasady dokonywania przez SHAPPY za pośrednictwem Sklepu sprzedaży Towarów i Usług Kupującym. Regulamin jest dostępny na stronie www.heyshappy.pl dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.
 4. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 5. Sklep Internetowy Heyshappy (Sklep, Sklep Internetowy, Sklep HEYSHAPPY) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.heyshappy.pl za pośrednictwem którego Kupujący może kupić Produkt.
 6. Strona – Sprzedający i Kupujący.
 7. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży. Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 8. Usługa– usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Kupującego za pośrednictwem lub poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 10. Próbka Tkaniny – kawałek tkaniny o wymiarach 10 cm x 10 cm, wysyłany do Klienta na jego życzenie, aby ułatwić mu wybór docelowego Produktu w sklepie HEYSHAPPY.
Zasady ogólne
 1. Składając Zamówienie w Sklepie Kupujący składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 2. Sklep internetowy SHAPPY prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie SHAPPY są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Oferta przedstawiona w sklepie www.heyshappy.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 K.C.).
Składanie Zamówień
  1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu SHAPPY są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Koszty wysyłki są wliczone w cenę.
  2. SHAPPY zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie.
  3. Wszelkie zmiany cen nie dotyczą Towarów już Zamówionych w Sklepie.
  4. Zamówienia przyjmowane są przez Stronę Sklepu lub drogą mailową.
  5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok
  6. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
  7. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, SHAPPY skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, SHAPPY ma prawo do anulowania Zamówienia.
  8. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania Zamówienia w przypadku płatności kartą e-przelewem lub wyborem opcji "przelew na konto".
  9. O skutecznym przyjęciu Zamówienia Kupujący zostanie poinformowany e-mailem.
  10. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: rachunki z załącznikami, rachunki korygujące z załącznikami oraz formularzy.
  11. W trakcie składania Zamówienia Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego SHAPPY w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
  12. W przypadku zamówienia próbek tkanin Kupujący wyraża zgodę na skontaktowanie się przez SHAPPY pod podanym adresem e-mail w celu zbadania satysfakcji Kupującego z świadczonych przez SHAPPY usług.
  13. Jeżeli do 7 dni od daty złożenia Zamówienia na konto bankowe Sklepu nie wpłynęła cała należna kwota Zamówienia, zlecenie zostanie anulowane.
  14. SHAPPY zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień niekompletnych, w przypadku wątpliwości co do wypłacalności Kupującego, jak również w przypadku nieoczekiwanego braku tkaniny lub innego elementu potrzebnego do wykonania produktu. W takim przypadku SHAPPY powiadomi o tym fakcie Kupującego poprzez email lub telefonicznie z wyjaśnieniem przyczyn braku możliwości realizacji.
  15. Ze względu na to, że większość naszych produktów jest szytych pod aktualne Zamówienie zmiany w Zamówieniu są bardzo ograniczone.
  16. W przypadku chęci dokonania zmiany prosimy o jak najszybszy kontakt na adres emailowy kontakt@heyshappy.pl
  Koszty i czas dostawy
   1. Towar oraz Próbki Tkanin wysyłane są pod adres wskazany w formularzu Zamówienia lub podany drogą mailową.
   2. Sklep poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
   3. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich
   4. Próbki Tkanin wysyłane są  za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, w zależności od wyboru Konsumenta. 
   5. Doręczenia kurierskie realizowane są  w dni robocze w godzinach 8:00 - 17:00. Jeśli w tym czasie odbiór przesyłki nie jest możliwy pod adresem domowym, to najlepszym rozwiązaniem jest podanie adresu doręczenia przesyłki do miejsca w którym Kupujący będzie przebywał (np. miejsca pracy z koniecznym dodaniem nazwy firmy). Kurierzy mają wyznaczoną trasę i nie mają możliwości doręczenia paczki wyłącznie we wskazanym przedziale godzin lub o konkretnej godzinie.
   6. Przesyłkę uważa się za skutecznie doręczoną również jeżeli zostanie doręczona do punktu odbioru.
   7. Całkowity czas oczekiwania na Zamówienie każdorazowo podany jest przy zamawianym Produkcie w sklepie SHAPPY.
   8. Całkowity czas oczekiwania na realizację Zamówienia jest zależny od rodzaju Zamówionego Towaru i ilości.
   9. Całkowity czas oczekiwania na Zamówienie to: przyjęcie Zamówienia, czas szycia, przygotowanie Zamówienia do wysyłki oraz przewidywany czas dostawy.
   10. SHAPPY zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego w przypadku przedłużenia terminu realizacji Zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji Zamówienia.
   11. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia. W takim przypadku żadna ze Stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji Zamówienia.
   12. Na żądanie Kupującego wystawiamy fakturę w ciągu 7 dni od daty pojawienia się takiej prośby. W przypadku gdy prośba o wystawienie faktury napłynęła po upływie 3 miesięcy od daty dostarczenia Towaru SHAPPY nie ma obowiązku wystawić faktury.
   Płatności
    1. Na każdy sprzedany Towar na żądanie Kupującego wystawiamy dowód zakupu.
    2. Płatność za Zamówiony Towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Przelewy24) lub przelewem na konto bankowe.
    Odbiór Towaru
     1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
     2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.
     3. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z SHAPPY w celu wyjaśnienia sprawy.
     4. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
     Odstąpienie od umowy
      1. Kupujący  ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 30 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie stosuje się w przypadku zamówień Próbek Tkanin. Klientom biznesowym (w przypadku zakupu z numerem VAT) SHAPPY wystawia fakturę korygującą. Zwroty przyjmowane są dopiero po podpisaniu przez Kupującego i odesłaniu do SHAPPY.
      2. Zwracany w tym trybie Produkt zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, w oryginalnym opakowaniu, a sam Towar oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania świadczących o innym wykorzystywaniu Towaru niż tylko do celów jego sprawdzenia.
      3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany Towar należy odesłać na adres wskazany przez SHAPPY.
      4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
      5. Po otrzymaniu Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy Sklep dokona sprawdzenia Towaru. Jeżeli Towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, w ciągu 5 dni roboczych Sklep dokona zwrotu zapłaty. Zwrot zapłaty odbędzie się tym samym sposobem, jakim za Towar zapłacił kupujący lub na wskazane przez Kupującego w oświadczeniu konto. Decyzja o sposobie zwrotu środków należy do SHAPPY.
      6. W przypadku zwrotu Towaru, koszt transportu leży po stronie Kupującego.
      Próbki tkanin
       1. Kupujący ma możliwość zamówienia Próbek Tkanin przed dokonaniem ostatecznego wyboru Produktu w sklepie.
       2. Sposób dostawy Próbek Tkanin jest zależny od wyboru Konsumenta, a koszt i szacowany czas dostawy zależy od wybranej opcji.
       3. Podany w Zamówieniu czas dostawy Próbek Tkanin jest jedynie orientacyjny.
       4. Wysyłka Próbek Tkanin jest realizowana przez sklep SHAPPY odpłatnie.
       5. W wyjątkowym przypadku, gdy wybrana przez Konsumenta tkanina jest chwilowo niedostępna, Prowadzący sklep internetowy SHAPPY zastrzega sobie prawo do wysłania innej Próbki Tkaniny, najbardziej zbliżonej do zamawianej.
       6. Ze względu na proces barwienia tkanin mogą wystąpić subtelne różnice kolorystyczne między otrzymaną próbką, a ostatecznym pokrowcem do kanapy SHAPPY zamówionym przez Kupującego.
       Procedura reklamacji
        1. Towar posiada roczną gwarancję SHAPPY obowiązującą na terenie Polski.
        2. W przypadku niezgodności Towaru z umową zdjęcia reklamacji wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwaniami dotyczącymi sposobu realizacji reklamacji należy przesłać na adres kontakt@heyshappy.pl.
        3. Kupujący traci uprawnienia reklamacji jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie.
        4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem.
        5. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia.
        6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sklep zwróci się do Kupującego z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji. Wówczas termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie z uwzględnieniem opóźnienia liczonego do daty otrzymania stosownych uzupełnień od Klienta.
        7. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, SHAPPY odbierze Towar na swój koszt i Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy.
        8. W przypadku, gdy naprawa lub wymiana na Towar pełnowartościowy będzie niemożliwa, Sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny reklamowanego Towaru lub, po wyrażeniu zgody przez Kupującego, zaoferuje do wyboru inne dostępne w Sklepie Produkty.
        9. Naprawiony Towar odsyłany jest do Kupującego na koszt SHAPPY.
        10. Reklamacje zgłoszone po upływie dwóch lat od dnia zrealizowania przez Sklep Zamówienia, nie podlegają rozpatrzeniu.
        11. Jeżeli Kupujący nie chce naprawy/wymiany produktu tylko chce go zwrócić wówczas obowiązują zasady opisane w §7 Regulaminu (Odstąpienie od umowy).
        12. Jeżeli zwrócony Towar okaże się zgodny z umową/zamówieniem to reklamacja nie zostanie uznana. Na życzenie Klienta pokrowiec zostanie ponownie wysłany na koszt Klienta.
        Polityka prywatności, ochrona danych osobowych i znaków Towarowych
         1. Administratorem Danych Osobowych jest SHAPPY Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 57; 24-100 Puławy.
         2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie ich dobrowolnej, jednoznacznej i świadomej zgody. Klient przyjmuję do wiadomości, że odmowa podania danych osobowych lub odwołanie udzielonej zgody uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy kupna w sklepie internetowym. Podanie prawidłowych danych osobowych jest zatem warunkiem zawarcia umowy.
         3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
         4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia lub usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
         5. Jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądania, o których mowa w pkt 4, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.
         6. Klient może powyższe uprawnienia w stosunku do Administratora kierować drogą elektroniczną na adres: kontakt@heyshappy.pl 
         7. Administrator udzieli odpowiedzi na żądania Klienta bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca. 
         8. Administrator informuje, że dane osobowe powierza, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa podmiotowi przetwarzającemu, przede wszystkim firmie świadczącej profesjonalne usługi hostingowi lub operatorowi płatności. 
         9. Zgodnie z art.156 pkt.1 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. z dnia 13 czerwca 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zmianami), nazwy producentów i znaki Towarowe są ich prawną i zastrzeżona własnością. Powołane w Sklepie nazwy producentów i znaki Towarowe użyte są jedynie w celach informacyjnych (np. do jakiego producenta mebla i modelu pokrowiec czy inny produkt jest przeznaczony). Nie sugerujemy, że jest to produkt oryginalny producenta mebli.
         Postanowienia końcowe
          1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2022 i jego postanowienia stosuje się do wszystkich Zamówień złożonych po tym dniu.
          2. SHAPPY zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.
           1. zamierzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu SHAPPY zawiadomi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.heyshappy.pl.
          3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.